70. จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร”

ใน พ.ศ. 2561 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ* เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการทั้งหมด 23,801 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.70 ตารางเมตรต่อคน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 22,843 ไร่ คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.43 ตารางเมตรต่อคน
ซี่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างสวนสาธารณะ สร้างสวนหย่อมในบริเวณเกาะกลางถนน รวมทั้งมีการสร้างสวนถนนเพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาแนวโน้มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนพื้นที่สีเขียวและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อคนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี** จำนวน 5,094 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562) โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 95,850 ไร่

จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2561

หมายเหตุ : *พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สวนเฉพาะทาง สวนชุมชน สวนถนน สวนระดับเมือง
                     สวนระดับย่าน สวนหมู่บ้าน และสวนหย่อมขนาดเล็ก
              **พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกอล์ฟ แหล่งน้ำที่ลุ่ม
                      ที่ว่าง พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และพื้นที่อื่น ๆ

ที่มา: กรุงเทพมหานคร (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

  female wrestling